Algemene voorwaarden

 Babybalance

 

Artikel 1 – Definities

 

Babybalance - Babybalance B.V., gevestigd te Harderwijk 

Consument - Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Preview video’s - Premium video’s die open op de homepagina staan om vrij te kunnen bekijken, dus zonder account.

Premium video’s - Een op het online platform van Babybalance geplaatste video over de verzorging en omgang van baby’s Deze digitale voorlichting en instructie video’s die alleen bekeken kunnen worden met een geactiveerd account. Vergoed door de zorgverzekeraars.

Partner video's - Video’s van verschillende Nederlandse kennisinstituten of instanties waar Babybalance mee samenwerkt en toestemming heeft om hun video’s te delen op de website. Deze staan open op de website om vrij te kunnen bekijken, dus zonder account.

E-magazine - Online magazines voor account houders, alleen te lezen met een geactiveerd account.

Kennis quiz - Quiz om je kennis te testen over voorbereiding, verzorging en voeding. Alleen te zien met een geactiveerd account.

Enquête - Eenmaal stuurt Babybalance naar alle accounthouders een enquête voor feedback betreffende de website, video’s en service van Babybalance.

Persoonlijk Account - Het account van de Consument bij het online platform van Babybalance, waarbij na gegevenscontrole het account geactiveerd wordt - en de video’s kunnen worden bekeken.

Video’s - Het aanbod van Premium en Partner video's en ander audiovisueel materiaal op het online platform van Babybalance.

Zorgverzekeraar – De verzekeringsmaatschappij bij wie je een zorgverzekering kunt afsluiten.  

Gecontracteerde zorg –  De zorgverzekeraar heeft een contract afgesloten met jouw zorgverlener, de zorg wordt in principe volledig vergoed.

Niet Gecontracteerde zorg – De zorgverzekeraar heeft geen contract afgesloten met jouw zorgverlener, de zorg wordt niet volledig vergoed. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en soort polis die je hebt afgesloten – dat kan een factuur zijn van 20% tot 50% voor eigen rekening.

Naturapolis - Bij een naturapolis kan je alleen naar de gecontracteerde zorgverleners/zorgaanbieders. Wil je dat niet dan moet je een deel van de rekening, 20% tot 50%, zelf betalen.

Restitutiepolis - Bij een restitutiepolis ben je volledig vrij om jouw eigen zorgverlener/zorgaanbieder te kiezen. Het is mogelijk dat je de rekening van de gemaakte kosten eerst zelf moet betalen en deze daarna kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Basispakket Zorgverzekering – Het basispakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet die daarmee voorziet in het gegeven dat iedere Nederlander verzekerd is van noodzakelijke medische zorg. Via het basispakket , dat ook wel “basisverzekering” wordt genoemd, is wettelijk vastgelegd waar iedereen in Nederland qua zorg minimaal recht op heeft.

Het basispakket oftewel de basisverzekering, is een verplichte verzekering voor iedere inwoner van Nederland. Hoewel de inhoud van het basispakket wettelijk is vastgelegd, kan concrete invulling en uitvoering, evenals de hoogte van de premie per verzekeringsmaatschappij verschillen.

Wettelijke Eigen Bijdrage – Voor kraamzorg thuis geldt een eigen bijdrage per kraamzorguur. De kosten voor deze eigen bijdrage komen niet ten laste van het verplichte eigen risico. De Wettelijke eigen bijdrage wordt niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering maar wel vanuit de meeste aanvullende zorgverzekeringen.

Kraamzorg Thuis – Kraamzorg verleend door een kraamverzorgende die werkzaam is bij een kraamzorgbureau, of werkzaam is als zelfstandige, tijdens of vanaf de geboorte van jouw baby tot en met acht dagen, met een max van 10 dagen na de geboorte van jouw baby.

Geactiveerd – Het Persoonlijk Account wordt werkzaam gemaakt – de Babybalance Video’s samen met de E-magazines en de kennisquiz kunnen worden bekeken.

 

Artikel 2 – Babybalance

2.1  Babybalance exploiteert een online interactief videoplatform voor (aanstaande) ouders. Op dit online platform wordt in video’s met behulp van professionals (praktische) informatie verstrekt tijdens de zwangerschap tot en met drie maanden na de geboorte van een baby. De video’s worden gepresenteerd als Premium en Partner video's. 

2.2  Consumenten kunnen zich aanmelden met een Persoonlijk Account bij Babybalance waarmee vervolgens  de Premium video's online kunnen worden bekeken. Deze wordt vergoed vanuit de Basisverzekering; zoals nader gespecificeerd in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Persoonlijk Account van de Consument bij en iedere Consument die gebruik maakt van (het online platform van) Babybalance. Door het aanmaken van een Persoonlijk Account vergoed vanuit de Basisverzekering aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Persoonlijk Account

4.1  De Consument maakt zelf een keuze om een Babybalance-account aan te maken en daarbij behorende voorwaarden en consequenties - na aanmelding ten behoeve van haar Persoonlijk Account – waarmee op het online platform van Babybalance video’s kunnen worden bekeken.

4.2  Na het aanmaken van een Babybalance-account– op elk tijdstip tijdens de zwangerschap - kan er tot drie maanden na de uitgerekende datum de video’s, e-magazines en kennisquiz bekeken worden via het Persoonlijk Account. Drie maanden na de uitgerekende datum sluit het Persoonlijk Account met de Video’s, e-magazines en kennisquiz automatisch.

 

Artikel 5 – Babybalance erbij, zo werkt het

 

5.1 Voor de Consument

 • Een Babybalance-account is altijd in combinatie met kraamzorg bij de Consument in de buurt.
 • De Consument kan een Babybalance-account aanvragen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot en met de laatste dag waarop de Consument kraamzorg ontvangt zowel bij de Consument thuis als in het ziekenhuis.
 • De Consument kan alleen een Babybalance-account aanvragen wanneer haar kraamzorgorgansiatie met Babybalance een overeenkomst heeft.
 • De Consument met een Babybalance-account erbij ontvangt de standaard 24 - 48 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Samen met de 1 uur Digitale voorlichting en instructie van Babybalance. (voor Consumenten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en haar labels met een Babybalance-account erbij ontvangt de standaard 24 - 47 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Samen met de 2 uur Digitale voorlichting en instructie van Babybalance).
 • Het Babybalance-account is altijd op naam en zorgverzekeraar van de (aanstaande) moeder in combinatie met haar kraamzorgbureau.
 • Het Babybalance-account wordt geactiveerd na controle van de Consument gegevens.
 • Zorgverzekeraars die een contract hebben met Babybalance vergoeden volledig het Babybalance-account naast de kraamzorg van de Consument.
 • De Consument betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico voor een Babybalance-account.
 • De Consument met een Babybalance-account erbij moet samen met dit account binnen de maximale 80 kraamzorguren, verdeeld over 10 dagen, van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg blijven en kan dan maximaal 79 uur kraamzorg thuis ontvangen (dit is voor Consumenten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en haar labels maximaal 78 uur kraamzorg thuis).
 • De Consument dient zelf haar eigen kraamzorgorganisatie te laten weten dat zij een Babybalance account heeft afgenomen.
 • De Consument die te vroeg is bevallen en geen recht heeft op couveuse nazorg kan bij Babybalance altijd een account aanmaken zodat zij alsnog informatie betreffende verzorging van haar kind kan ontvangen. Dit gaat altijd in overleg met haar kraamzorgbureau.

 

5.2  Na aanvinken van de Algemene Voorwaarden Babybalance bij aanmaken van het Persoonlijk Account gaat de Consument akkoord met artikel 5.1

5.3 Voor kraamzorgaanbieders of zzp'ers in de kraamzorg 

 • De Consument met een Babybalance-account erbij ontvangt standaard 24 - 48 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Samen met de 1 uur Digitale voorlichting en instructie van Babybalance (voor Consumenten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en haar labels met een Babybalance-account erbij ontvangt standaard 24 - 47 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Samen met de 2 uur Digitale voorlichting en instructie van Babybalance).
 • De Consument met een Babybalance-account erbij moet binnen de 80 kraamzorguren verdeeld over 10 dagen van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg blijven. En kan dan maximaal 79 uur kraamzorg thuis ontvangen (dit is voor Consumenten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en haar labels maximaal 78 uur kraamzorg thuis).
 • De Consument dient zelf haar eigen kraamzorgorganisatie in te lichten dat zij een Babybalance account hebben mits zij dit niet via haar kraamzorgoranisatie heeft aangevraagd.
 • De Consument moet verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar die Babybalance vergoed en bij een kraamzorgorganisatie ingeschreven staan waar Babybalance een overeenkomst mee heeft. 

 

Artikel 6 – Controle Persoonlijke Gegevens 

6.1  Na het aanmaken van een Persoonlijk Account worden de Persoonlijke Gegevens van de Consument gecontroleerd door Babybalance – Zorgverzekeraar – BSN nummer – Kraamzorgbureau. Zijn deze juist dan wordt het Persoonlijk Account geactiveerd. 

6.2  Op het moment dat het Persoonlijk Account is geactiveerd door Babybalance ontvangt de Consument de dienst Babybalance. De Consument heeft dan 24/7 volledig toegang tot het platform Babybalance waaronder de video's, e-magazines en de kennisquiz. 

6.3  De dienst Babybalance is na het activeren Persoonlijk Account niet meer te annuleren.

 

Artikel 7 – Wettelijke eigen bijdrage

 7.1  Voor kraamzorg thuis geldt een eigen bijdrage per kraamzorguur. De kosten voor deze eigen bijdrage komen niet ten laste van het verplichte eigen risico. Voor een Babybalance-account wordt geen eigen bijdrage berekend naar de Consument.

 

Artikel 8 – Gecontracteerde zorg

 

8.1  Het Persoonlijk Account wordt volledig vergoed door zorgverzekeraar. De vergoeding van Babybalance gaat via het kraamzorgbureau waar de Consument is ingeschreven en kraamzorg van ontvangt.

 

Artikel 9 – Niet gecontracteerde zorg

9.1  Er is geen contract tussen zorgverzekeraar en Babybalance – zowel bij een Naturapolis als bij een Restitutiepolis worden er geen extra kosten in rekening gebracht naar de Consument. Momenteel is het nog niet mogelijk om via deze weg een account aan te maken bij Babybalance.

 

Artikel 10 – Privacy 

10.1  Babybalance staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarmee de privacy (gegevens) van de Consument is gewaarborgd. 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1  De Consument is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de website en/of diensten van Babybalance, waaronder de Video’s uitsluitend bij Babybalance berusten.

11.2  Het is Consumenten – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babybalance – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van Intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot de Video’s, te kopiëren,publiceren, distribueren of op enige andere wijze openbaar te maken, behoudens voor eigen gebruik.

11.3  Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.2 verbeurt de Consument een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per Video.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 12.1  Babybalance garandeert de kwaliteit van de door haar aangeboden Video’s. De Consument is ermee bekend dat Babybalance in Nederland is gevestigd en alle adviezen, tips en handelingen in de Video’s derhalve worden gegeven vanuit de Nederlandse vakkennis, richtlijnen en ervaring. Babybalance zal bij haar dienstverlening de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Babybalance is niet aansprakelijk voor enige onjuiste of onvolledige Video’s die op het online platform van Babybalance of elders door of namens Babybalance is geplaatst.

12.2  De Consument is zich ervan bewust dat te allen tijde de nodige zorgvuldigheid betracht dient te worden bij het uitvoeren van handelingen zoals vertoond in de Video’s. Babybalance is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of producten welke zouden zijn ontstaan na gebruik van de Video’s en/of het online platform van Babybalance en/of door gebruik van enig door of namens Babybalance geplaatste informatie.

12.3  Babybalance is niet aansprakelijk voor enige technische problemen met en/of voortvloeiend uit enig gebruik van haar website en/of de diensten van Babybalance. Babybalance kan geen enkele garantie geven omtrent enig resultaat met betrekking tot het gebruik van haar online platform of haar diensten.

12.4 De kraamtechnische video's van Babybalance zijn getoetst door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en voldoen aan de landelijke richtlijnen en protocollen van het KCKZ.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen 

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

13.2  Babybalance behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

13.3  De rechtsverhouding tussen Consument en Babybalance wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

____________________________________

 

 

 Laatste update 22-06-2022

Aangesloten kraamzorgbureaus & partners

Terug naar boven