Algemene voorwaarden

 

 Babybalance

 

 

Artikel 1 – Definities


Babybalance - Babybalance B.V., gevestigd te Harderwijk

Consument - een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening
 van een beroep of bedrijf.


EasyDo
- Een op het online platform van Babybalance geplaatste video over de verzorging en omgang van baby’s, langer van duur en met meer diepgang en aandacht voor de handeling dan een MinuteMovie.

MinuteMovie - Een op het online platform van Babybalance geplaatste video over de verzorging en omgang van baby’s.


Persoonlijk Account - Het account van de Consument bij het online platform van Babybalance, waarbij na gegevens controle het account geactiveerd wordt - en de video’s kunnen worden bekeken.


Video’s - Het aanbod van EasyDo’s, MinuteMovies en ander audiovisueel materiaal op het online platform van Babybalance.

Zorgverzekeraar – De verzekeringsmaatschappij bij wie u een zorgverzekering kunt afsluiten.  

Gecontacteerde zorg –  De zorgverzekeraar heeft een contract afgesloten met uw zorgverlener, de zorg wordt in principe volledig vergoed.

Niet Gecontracteerde zorg – De zorgverzekeraar heeft geen contract afgesloten met uw zorgverlener, de zorg wordt niet volledig vergoed. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en soort polis die u hebt afgesloten – dat kan een factuur zijn van 20% tot 50% voor eigen rekening.

Naturapolis - Bij een naturapolis kan u alleen naar de gecontracteerde zorgverleners/zorgaanbieders. Wilt u dat niet dan moet u een deel van de rekening, 20% tot 50%, zelf betalen.

Restitutiepolis - Bij een restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener/zorgaanbieder te kiezen. Het is mogelijk dat u de rekening van de gemaakte kosten eerst zelf moet betalen en deze daarna kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Basispakket Zorgverzekering – Het basispakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet die daarmee voorziet in het gegeven dat iedere Nederlander verzekerd is van noodzakelijke medische zorg. Via het basispakket , dat ook wel “basisverzekering” wordt genoemd, is wettelijk vastgelegd waar iedereen in Nederland qua zorg minimaal recht op heeft.
Het basispakket oftewel de basisverzekering, is een verplichte verzekering voor iedere inwoner van Nederland. Hoewel de inhoud van het basispakket wettelijk is vastgelegd, kan concrete invulling en uitvoering, evenals de hoogte van de premie per verzekeringsmaatschappij verschillen.

Wettelijke eigen bijdrage – Voor kraamzorg thuis geldt een eigen bijdrage per kraamzorguur. De kosten voor deze eigen bijdrage komen niet ten laste van het verplichte eigen risico

Kraamzorg Thuis – Kraamzorg verleend door een kraamverzorgende die werkzaam is bij een kraamzorgbureau, of werkzaam is als zelfstandige, tijdens of vanaf de geboorte van u baby tot en met acht dagen, met een max van 10 dagen na de geboorte van u baby.

Geactiveerd – Het Persoonlijk Account wordt werkzaam gemaakt – de Babybalance Video’s kunnen worden bekeken.

Artikel 2 – Babybalance


2.1  Babybalance exploiteert een online interactief videoplatform voor (aanstaande) ouders. Op dit
 online platform wordt in video’s met behulp van professionals (praktische) informatie
verstrekt tijdens de zwangerschap tot en met drie maanden na de geboorte van een baby. De video’s worden
 gepresenteerd als zogenaamde MinuteMovies en EasyDo’s.


2.2  Consumenten kunnen zich aanmelden met een Persoonlijk Account bij Babybalance waarmee vervolgens MinuteMovies en EasyDo’s online kunnen worden bekeken. Deze wordt vergoed vanuit de Basisverzekering; zoals nader gespecificeerd in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid


3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Persoonlijk Account van de
 Consument bij en iedere Consument die gebruik maakt van (het online platform van)
Babybalance. Door het aanmaken van een Persoonlijk Account vergoed vanuit de Basisverzekering aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Persoonlijk Account


4.1  De Consument maakt zelf een keuze om een Babybalance-account aan te maken en daarbij behorende voorwaarden en consequenties - na aanmelding ten behoeve van haar Persoonlijk Account – waarmee op het online platform van Babybalance Video’s kunnen worden 
bekeken.

4.2  Na het aanmaken van een Babybalance-account– op elk tijdstip tijdens de zwangerschap - video’s drie maanden na de uitgerekende datum worden bekeken via het Persoonlijk Account. Drie maanden na de uitgerekende datum sluit het Persoonlijk Account de Video’s automatisch.

Artikel 5 – Babybalance erbij, zo werkt het

5.1 Voor de Consument

 • Een Babybalance-account is altijd in combinatie met kraamzorg bij de Consument in de buurt.
 • De Consument met een Babybalance-account erbij ontvangt de standaard tussen de 24 á 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen.  
 • Het Babybalance-account is altijd op naam en zorgverzekeraar van de (aanstaande) moeder.
 • Het Babybalance-account wordt geactiveerd na controle van de Consument gegevens.
 • Zorgverzekeraars die een contract hebben met Babybalance, vergoeden volledig het Babybalance-account naast de kraamzorg van de Consument.
 • De Consument betaalt geen Wettelijke eigen bijdrage of eigen risico voor een Babybalance-account.
 • De Consument met een Babybalance-account (4 uur) erbij moet binnen de maximale 80 kraamzorguren, verdeeld over 10 dagen, van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg blijven.
 • De Consument dient zelf haar eigen kraamzorgorganisatie te laten weten dat zij een Babybalance account heeft afgenomen.

5.2  Na aanvinken van de Algemene Voorwaarden Babybalance bij aanmaken van het Persoonlijk Account gaat de Consument akkoord met artikel 5.1

5.3 Voor kraamzorgaanbieders of zzp'ers in de kraamzorg

 • De Consument met een Babybalance-account erbij ontvangt standaard 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Er wordt geen vier uur in mindering gebracht bij de Consument.  
 • De Consument met een Babybalance-account erbij moet binnen de Maximale 80 kraamzorguren, verdeeld over 10 dagen, van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg blijven. 
 • De Consument moet verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Babybalance een contract mee heeft. 

 

Artikel 6 – Controle Persoonlijke Gegevens

6.1  Na het aanmaken van een Persoonlijk Account worden de Persoonlijke Gegevens van de Consument gecontroleerd door Babybalance – Zorgverzekeraar – BSN nummer – Kraamzorgbureau. Zijn deze juist dan wordt het Persoonlijk Account geactiveerd. 

6.2  Op het moment dat het Persoonlijk Account is geactiveerd door Babybalance ontvangt de Consument de dienst Babybalance. De Consument heeft dan 24/7 volledig toegang tot het platform Babybalance waaronder de Video's.

6.3  De dienst Babybalance is na het activeren Persoonlijk Account niet meer te annuleren.

Artikel 7 – Wettelijke eigen bijdrage

7.1  Voor kraamzorg thuis geldt een eigen bijdrage per kraamzorguur. De kosten voor deze eigen bijdrage komen niet ten laste van het verplichte eigen risico. Voor een Babybalance-account wordt geen eigen bijdrage berekend naar de Consument.

Belangrijk om te weten
Het kan zijn dat de consument een betalingsoverzicht ontvangt van de zorgverzekeraar met de volgende melding;
Onder het kopje "Eigen Bijdrage"staat dat er EURO 18,00 niet wordt vergoed aan Babybalance. Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij de consument! 

De consument ontvangt geen declaratie van Babybalance en de zorgverzekeraar brengt deze kosten ook niet in rekening, deze worden ook niet automatische afgeschreven! 


Artikel 8 – Gecontacteerde zorg

8.1  Het Persoonlijk Account wordt volledig vergoed door zorgverzekeraar – Babybalance heeft een tarieven-overeenkomst  met de zorgverzekeraar afgesloten.  

Artikel 9 – Niet gecontracteerde zorg

9.1  Er is geen contract tussen zorgverzekeraar en Babybalance – zowel bij een Naturapolis als bij een Restitutiepolis worden er geen extra kosten in rekening gebracht naar de Consument. Momenteel is het nog niet mogelijk om via deze weg een account aan te maken bij Babybalance.

Artikel 10 – Privacy

10.1  Babybalance staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarmee de privacy (gegevens) van de Consument is gewaarborgd.     

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1  De Consument is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben
op de website en/of diensten van Babybalance, waaronder de Video’s uitsluitend bij
 Babybalance berusten.


11.2  Het is Consumenten – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Babybalance – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van Iintellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot de Video’s, te kopiëren,
publiceren, distribueren of op enige andere wijze openbaar te maken, behoudens voor
eigen gebruik.


11.3  Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.2 verbeurt de Consument een direct
 opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend
vijfhonderd euro) per Video.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid


12.1  Babybalance garandeert de kwaliteit van de door haar aangeboden Video’s. De Consument is ermee bekend dat Babybalance in Nederland is gevestigd en alle
 adviezen, tips en handelingen in de Video’s derhalve worden gegeven vanuit de 
Nederlandse vakkennis en ervaring. Babybalance zal bij haar dienstverlening de
 grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Babybalance is niet aansprakelijk 
voor enige onjuiste of onvolledige Video’s die op het online platform van Babybalance of elders door of namens Babybalance is geplaatst.


12.2  De Consument is zich ervan bewust dat te allen tijde de nodige zorgvuldigheid
 betracht dient te worden bij het uitvoeren van handelingen zoals vertoond in de Video’s. Babybalance is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of 
producten welke zouden zijn ontstaan na gebruik van de Video’s en/of het online
platform van Babybalance en/of door gebruik van enig door of namens Babybalance 
geplaatste informatie.


12.3  Babybalance is niet aansprakelijk voor enige technische problemen met en/of 
voortvloeiend uit enig gebruik van haar website en/of de diensten van Babybalance. 
Babybalance kan geen enkele garantie geven omtrent enig resultaat met betrekking tot
 het gebruik van haar online platform of haar diensten.

12.4 De kraamtechnische video's van Babybalance zijn getoetst door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) en voldoen aan de landelijke richtlijnen en protocollen van het KCKZ.

Artikel 13 – Overige bepalingen


13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die 
niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.

13.2  Babybalance behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd 
te wijzigen of aan te vullen.

13.3  De rechtsverhouding tussen Consument en Babybalance wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen, zullen met uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

____________________________________

 Laatste update 01-01-2020