Privacy Statement

Privacy Statement

Babybalance verzamelt persoonsgegevens van consumenten uitsluitend ten behoeve van de 
uitvoering van het Persoonlijk Account van de consument. Babybalance is daartoe aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Babybalance zal de persoonsgegevens van consumenten niet verkopen of uitwisselen met
 derden, behoudens in het geval zij daartoe wettelijk verplicht is.

Op grond van toepasselijke Nederlandse privacywetgeving kunnen consumenten verzoeken
 om inzage over de over hen opgeslagen gegevens. In voorkomende gevallen kunnen
 consumenten verzoeken om hun persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen of anderszins
 af te schermen.